> Idź do załączników

Warto wiedzieć

EPIDEMIOLOGIA

Uprzejmie informujemy, że w części pediatrycznej szpitala

 • ze względów epidemiologicznych mogą zostać całkowicie wstrzymane odwiedziny w oddziałach w okresie jesienno-zimowym oraz sporadycznie w innym czasie. Informacje o powyższym będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szpitala

 • ze względu na konieczność hospitalizacji dużej liczby dzieci z chorobami infekcyjnymi szpital nie może zagwarantować izolacji dzieci

 • przed wejściem na oddziały szpitala należy zostawić wierzchnie okrycia w szatni

 • ze względów epidemiologicznych prosimy aby pacjentów do 18 r.ż. nie odwiedzały dzieci

 • ze względu na trudne warunki lokalowe należy ograniczyć ilość wnoszonych bagaży

 • ze względów organizacyjnych i lokalowych na oddziałach nie ma możliwości zapewnienia zaplecza sanitarnego, w każdym oddziale, dla rodziców i odwiedzających. Ogólnodostępna toaleta znajduje się w holu budynku głównego (na planie szpitala budynek A)

 • na terenie całego szpitala (również poza budynkami) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Uprzejmie informujemy, iż Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 27/33 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz inne dane niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, zwany dalej zamiennie Administratorem lub Szpitalem

- KRS: 0000001939

- NIP: 7811621544

- księga rejestrowa Wojewody Wielkopolskiego: 000000018582.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 lub mail: szpital@skp.ump.edu.pl

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszego Szpitala można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, telefonicznie: w godzinach 8.00-15.00 pod numerem 61 8491203 lub mailowo iodo@skp.ump.edu.pl

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) art. 9 ust. 2 pkt h, krajowych przepisów szczegółowych dotyczących opieki zdrowotnej i Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie personel Szpitala zaangażowany w procesach badań diagnostycznych, leczenia oraz podczas obsługi administracyjnej tych procesów. Gdy zajdzie taka potrzeba, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do innych jednostek ochrony zdrowia w celu uzyskania niezbędnej diagnostyki, konsultacji lub dalszego procesu leczenia. Może to dotyczyć również przekazania do krajów trzecich, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres przewidziany we właściwych przepisach prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych po upływie okresu archiwizowania dokumentacji medycznej przewidzianego w odrębnych przepisach prawa,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- cofnięcia zgody,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wersji papierowej oraz w systemie informatycznym.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić skuteczne środki techniczne i organizacyjne do ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem oraz dostępem.

STUDENCI

Szpital jest jednostką uniwersytecką kształcącą studentów medycyny, studiów pielęgniarskich oraz innych zawodów medycznych. Na terenie szpitala kształcą się również studenci medycyny w języku angielskim. Uprzejmie prosimy pacjentów i ich rodziców/opiekunów o wyrozumiałość, pomoc i współpracę.

BEZPIECZEŃSTWO

W szpitalu funkcjonuje system przeciwpożarowy oraz system powiadamiania alarmowego, a teren Szpitala jest monitorowany. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwają dodatkowo pracownicy ochrony oraz portierzy, którzy przez 24 godziny pilnują szpitala i służą pomocą odwiedzającym.

TELEFONY PACJENTÓW

Na większości oddziałów można korzystać z prywatnych telefonów komórkowych. Zabronione jest ich używanie na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz kardiochirurgicznym, a także w miejscach gdzie istnieje możliwość zaburzenia pracy aparatury medycznej, urządzeń monitorujących czynności życiowe chorych oraz elektronicznych pomp infuzyjnych.

OPIEKA DUSZPASTERSKA

 • Kaplica znajduje się na parterze budynku w części pediatrycznej Szpitala ( na planie szpitala budynek A wejście A9).
 • Informacje o nabożeństwach są zamieszczone przy Kaplicy i w oddziałach szpitalnych.
 • Pacjenci wyznania Rzymsko-Katolickiego objęci są opieką duszpasterską pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.
 • Opieka duszpasterska dla wyznawców innych religii – Dane kontaktowe do Kościołów i Związków wyznaniowych w Poznaniu.​

SZATNIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

W Szpitalu znajdują się dwie szatnie:

 • szatnia w holu budynku głównego (budynek A) w części pediatrycznej szpitala

 • szatnia w części psychiatrycznej szpitala (budynek C)

Wszystkich odwiedzających prosimy o pozostawianie wierzchnich okryć przed wejściem na oddziały.

BUFET

Na terenie szpitala znajduje się bufet, w którym rodzice oraz odwiedzający mogą kupić posiłki i drobne przekąski. Na salach chorych Szpitala nie wolno przygotowywać, ani spożywać gorących napojów oraz posiłków.

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Na terenie szpitala mieści się Zespół  Szkół  Specjalnych  nr 110 dla dzieci przewlekle chorych. W jego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Podstawowe cele Zespołu to zapewnienie uczniom-pacjentom:

 • realizacji obowiązku szkolnego w trakcie pobytu w szpitalu,

 • możliwości zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach macierzystych,

 • rozwijania zdolności oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych,

 • poznawania dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły: www.zss110.pl

BANKOMAT / OPŁATY ZA WJAZD NA TEREN SZPITALA

Na terenie szpitala NIE MA BANKOMATU

Na teren szpitala można wjechać samochodem – po pobraniu biletu w urządzeniu przy wjeździe podniesie się szlaban.

Opłaty za wjazd:

 • do 20 minut – bezpłatnie ( można podjechać pod wejście główne do szpitala , wysadzić matkę z dzieckiem i wyjechać bez opłat )
 • za każdą 1 godzinę postoju od 7.00 do 16.00 – 5 złotych
 • za każdą 1 godzinę postoju od 16.00 do 7.00 oraz dni wolne - 2 złote
 • samochody uprawnione na podstawie aktualnego zaświadczenia o inwalidztwie – bezpłatnie

Opłaty za wjazd na teren szpitala są naliczane automatycznie i można je regulować jedynie gotówką w dwóch urządzeniach – BILETOMATACH umieszczonych w holu przy wejściu głównym do szpitala – przy akwarium, budynek A

Biletomat przyjmuje bilon o nominałach 5 zł, 2 zł, 1 zł, 0,5 zł oraz banknoty 50 zł, 20 zł, 10 zł.

Opłacony bilet należy wsunąć do urządzenie ( kodem kreskowym do góry) przy szlabanie wyjazdu ze szpitala

Nie ma możliwości zapłacenia za bilet przy szlabanie wyjazdu ze szpitala – konieczne będzie wycofywanie samochodu.

UWAGA ze względu na ograniczoną ilość miejsc postojowych oraz trwające budowy na terenie szpitala po godz. 7.00 w dni robocze jest bardzo trudno znaleźć wolne miejsce parkingowe!

DOJAZD DO SZPITALA

Z dworca PKP/PKS

 • bezpośrednio: z dworca Poznań Główny - autobusem linii „159" (kierunek Lotnisko - Ławica) sześć przystanków;

 • pośrednio: z dworca Poznań Główny należy kierować się na przystanek tramwajowy o nazwie „Poznań Główny”. Tramwajem linii 6 (kierunek Junikowo), należy przejechać dwa przystanki.

Na ulicy Grunwaldzkiej (przystanek BAŁTYK) przesiąść się na niżej wymienione autobusy i przejechać 4 przystanki

autobus linii 163 (kierunek Górczyn)
autobus linii 159 (kierunek Lotnisko-Ławica)
autobus linii 177 (kierunek Junikowo)
autobus linii 148 (kierunek Lotnisko-Ławica)

Należy wysiąść na przystanku przy ulicy Szpitalnej.

O szczegółach rozkładu jazdy komunikacji miejskiej można dowiedzieć się na stronie internetowej MPK Poznań: www.mpk.poznan.pl