Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz o sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Szpital prowadzi dokumentacja medyczna pacjentów i dokumentację medyczną zbiorczą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego na podstawie obowiązującej w Szpitalu procedury.

Informacje o sposobie udostępniania informacji oraz wzór wniosku o udostępnienie znajdziesz tutaj.

 

Dokumentacja poza medyczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.