> Idź do załączników

Pobyt Pacjenta

SZPITAL – CZĘŚĆ PEDIATRYCZNA

 1. Przyjęcie planowe

  • Na planowe leczenie dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym zgłasza się na czczo w wyznaczonym dniu o godzinie 7 ( jeżeli nie została ustalona inna godzina ) do Izby Przyjęć szpitala ( budynek A wejście F na schemacie szpitala)

  • Należy mieć ze sobą dokument zawierający PESEL pacjenta/dziecka (powyżej 6 r. ż. powinna to być legitymacja szkolna) oraz dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego

  • Jeżeli dziecko chorowało w ciągu ostatniego miesiąca przed przybyciem do szpitala konieczne jest zgłoszenie  tego faktu pielęgniarce (zaraz po wejściu na teren Izby Przyjęć) .

  • Jeżeli dziecko zażywa leki sterydowe, immunosupresyjne, przeciwalergiczne itp. prosimy o poinformowanie o tym fakcie personelu Izby Przyjęć przy przyjęciu.

Prosimy o zabranie do szpitala zażywanych przez dziecko leków lub opakowań po nich wraz z zaleceniami lekarskimi  jak je zażywać (np. karty wypisowe, informacje od lekarzy itd.)

UWAGA: jeżeli leki należą do bardzo rzadkich lub podawane są w nietypowy sposób (inhalatory, peny, pompy itd.) prosimy o zabranie ze sobą również tego sprzętu.

 

 • W Izbie Przyjęć szpitala w punkcie rejestracji pacjenta do oddziału następuje:

  • założenie dokumentacji

  • podpisanie oświadczenia, zgód na leczenie przez rodzica/opiekuna prawnego (treść w PDF)

  • pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym (treść w PDF)

  • zebranie wywiadu epidemiologicznego i obejrzenie dziecka przez personel medyczny Izby (pielęgniarkę / ratownika medycznego)

  • założenie pacjentowi znaku identyfikacyjnego

 1. Pobyt pacjenta na oddziale

  • Dziecko w ciągu dnia w oddziale powinno być ubrane w wygodne domowe ubranie i buty, a na noc w domową pidżamę – ubrania dostarczają rodzice/opiekunowie

  • Prosimy o zabranie dla dziecka przyborów toaletowych - szczoteczkę i pastę do zębów oraz szczotkę do włosów, ręcznik

  • Posiłki dla pacjenta przygotowane są przez dietetyczkę oddziałową, której należy zgłaszać uwagi odnośnie jedzenia dziecka. Prosimy uzgadniać z dietetyczką lub pielęgniarką lub lekarzem przynoszone dla dziecka do szpitala z zewnątrz jedzenie, napoje, itp.

  • Szpital zabezpiecza wszystkie niezbędne dla dziecka środki pielęgnacyjno-kosmetyczne

  • Na większości oddziałów pacjent może używać telefon, laptop i inny sprzęt elektroniczny

  • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przynoszony i używany przez chorego i opiekuna sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty

  • Na terenie szpitala działa szkoła oraz przedszkole przyszpitalne. W zależności od aktualnego stanu zdrowia dziecka oraz przewidywanego czasu jego leczenia, prowadzone są zajęcia edukacyjne

UWAGA ze względu na konieczność hospitalizacji dużej liczby dzieci z chorobami infekcyjnymi w okresie jesienno-zimowym, szpital nie może zagwarantować izolacji dzieci.

 1. Pobyt rodzica/opiekuna prawnego na oddziale

  • Każde dziecko ma prawo do stałej, całodobowej opieki jednej osoby dorosłej – rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie w dokumentacji medycznej przez rodzica/opiekuna prawnego

  • Szpital może zapewnić osobie pełniącej opiekę wyłącznie miejsce do siedzenia

  • Osoba opiekująca się dzieckiem musi być zdrowa bez cech infekcji

  • Szpital nie zapewnia osobie opiekującej się dzieckiem wyżywienia i napojów

  • Ze względów organizacyjno- lokalowych bardzo prosimy ograniczać przynoszony bagaż

  • Na salach chorych nie wolno osobie opiekującej spożywać napojów oraz posiłków

  • Szpital nie posiada hotelu dla rodziców

  • Na terenie całego szpitala ( również poza budynkami ) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych

 2. Udzielanie informacji o stanie zdrowia

  • Pacjent/rodzic/opiekun prawny lub osoba pisemnie upoważniona w dokumentacji medycznej ma prawo do jasnej i czytelnej informacji o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i planowanych badaniach i zabiegach

  • Informacja o stanie zdrowia udzielana jest osobiście przez lekarza prowadzącego i/lub ordynatora oddziału

  • W szpitalu nie udziela się informacji o stanie zdrowia telefonicznie

  • Pacjent/ rodzic/opiekun prawny lub osoba pisemnie upoważniona w dokumentacji medycznej ma prawo do kopii dokumentacji medycznej w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Zasady wydawania oraz wysokość opłat znajdują się w E-DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 3. Odwiedziny

  • Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w godzinach popołudniowych i dni wolne

  • Pacjenta może odwiedzać wyłącznie osoba zdrowa bez cech infekcji

  • Ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych pacjenta powinna odwiedzać jednoczasowo jedna osoba dorosła. Osoba odwiedzająca pacjenta do 18 r.ż. powinna posiadać pisemne upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej

  • Ze względów epidemiologicznych prosimy aby pacjentów do 18 r.ż. nie odwiedzały dzieci

  • Ze względów epidemiologicznych mogą zostać całkowicie wstrzymane odwiedziny w oddziałach w okresie jesienno-zimowym oraz sporadycznie w innym czasie. Informacje o powyższym będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szpitala.

 4. Wypis pacjenta ze szpitala

  • Pacjent powinien zostać wypisany ze szpitala w dni robocze do godziny 12

  • Wypisu dokonuje lekarz prowadzący pacjenta wydając Kartę informacyjną leczenia szpitalnego w 2 egzemplarzach – jeden jest własnością pacjenta, drugi egzemplarz powinni rodzice przekazać lekarzowi rodzinnemu

  • Pacjent do 18 r.ż. jest wypisywany z oddziału wyłącznie rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub innej osobie pisemnie upoważnionej w dokumentacji medycznej.

 

WARTO PRZECZYTAĆ:        AKADEMIA NFZ "Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu"

 

SZPITAL – CZĘŚĆ PSYCHIATRYCZNA

 1. Przyjęcie planowe

  • Na planowe leczenie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć części psychiatrycznej szpitala w wyznaczonym dniu ( budynek C wejście C1 na schemacie szpitala)

  • Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL.

  • Jeżeli pacjent zażywa leki sterydowe, immunosupresyjne, przeciwalergiczne itp. prosimy o poinformowanie o tym fakcie personelu Izby Przyjęć przy przyjęciu.

Prosimy o zabranie do szpitala zażywanych przez pacjenta leków lub opakowań po nich wraz z zaleceniami lekarskimi  jak je zażywać (np. karty wypisowe, informacje od lekarzy itd.)

UWAGA: jeżeli leki należą do bardzo rzadkich lub podawane są w nietypowy sposób (inhalatory, peny, pompy itd.) prosimy o zabranie ze sobą również tego sprzętu.

 • W Izbie Przyjęć szpitala w punkcie rejestracji pacjenta do oddziału następuje:

  • założenie dokumentacji

  • podpisanie zgody na leczenie

  • podpisanie zgody na przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego ( treść w PDF)

  • wpisanie do dokumentacji medycznej osób, które pacjent upoważnia do informacji o jego stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej

  • zdeponowanie wartościowych przedmiotów

  • oznakowanie pacjenta

 1. Pobyt pacjenta na oddziale

  • Pacjent w ciągu dnia w oddziale powinien być ubrany w wygodne domowe ubranie i buty, a na noc w pidżamę – ubrania dostarczane z domu

  • Szpital zabezpiecza wszystkie niezbędne środki pielęgnacyjno-kosmetyczne z wyjątkiem osobistych, które należy zabrać ze sobą do szpitala – szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, ręcznik

  • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego oraz pielęgniarki oddziałowej.

  • Szpital nie odpowiada za przynoszony i używany przez chorych sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty ( za wyjątkiem oddanych do depozytu w Izbie Przyjęć)

  • Na terenie całego szpitala ( również poza budynkami ) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych

 2. Udzielanie informacji o stanie zdrowia

  • Pacjent lub osoba upoważniona pisemnie w dokumentacji medycznej przez pacjenta ma prawo do jasnej i czytelnej informacji o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i planowanych badaniach, konsultacjach

  • Informacja o stanie zdrowia udzielana jest osobiście osobom upoważnionym wyłącznie przez lekarza prowadzącego i/lub ordynatora oddziału

  • W szpitalu nie udziela się informacji o stanie zdrowia telefonicznie

  • Pacjent lub osoba pisemnie upoważniona w dokumentacji medycznej ma prawo do kopii dokumentacji medycznej w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Zasady wydawania oraz wysokość opłat znajdują się w E-DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 3. Odwiedziny

  • Odwiedziny pacjenta powinny odbywać się w godzinach popołudniowych i dni wolne

  • Pacjenta mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe bez cech infekcji

  • Ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych pacjenta powinna odwiedzać jednoczasowo jedna osoba dorosła. Osoby odwiedzające pacjentów do 18 r.ż. powinny posiadać pisemne upoważnienie w dokumentacji medycznej rodzica/opiekuna prawnego

 4. Wypis pacjenta ze szpitala

  • Pacjent powinien zostać wypisany ze szpitala w dni robocze do godziny 12

  • Wypisu dokonuje lekarz prowadzący pacjenta wydając Kartę informacyjną leczenia szpitalnego w 2 egzemplarzach jeden dla pacjenta, drugi dla lekarza rodzinnego lub specjalisty psychiatry z Poradni

  • Pacjent do 18 r.ż. jest wypisywany z oddziału wyłącznie rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub innej osobie pisemnie upoważnionej w dokumentacji medycznej

PORADNIE

 1. Pacjent zgłaszający się na pierwszą wizytę do poradni

  Wymagane dokumenty:

  • PESEL dziecka (powyżej 6 r. ż. legitymacja szkolna)

  • Dokument tożsamości rodzica/opiekuna dziecka

  • prosimy również o Książeczkę Zdrowia Dziecka

 2. UWAGA - zmiany w organizacji pracy Poradni! Zarówno pacjentów pierwszorazowych, jak i wielorazowych, prosimy o przybycie do Poradni nie wcześniej niż 20 minut przed wyznaczoną godziną wizyty – poradnie posiadają tylko niewielką poczekalnię. Przy wejściu do budynku Poradni należy pobrać bilet (potrzebny będzie PESEL dziecka), a następnie udać się, zgodnie z informacją na bilecie, do rejestracji lub prosto pod wskazany gabinet. Pacjenci przywoływani są do gabinetu według ustalonych godzin wizyty, a nie kolejności zgłoszenia, czy kolejności pobranych numerków.

            WAŻNE

 • informujemy, że godzina wyznaczonej wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec zmianie ze względów niezależnych od szpitala

 • w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o szybką informację najlepiej drogą mailową

 • warunki lokalowe poradni są bardzo trudne i ze względów epidemiologicznych uprzejmie prosimy, aby dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła. Prosimy nie przyprowadzać innych dzieci.

 

Dokumenty PDF