Przedmiot działalności i kompetencje

Misja Szpitala

Misją naszego Szpitala jest stworzenie pacjentom przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i zaufania poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług. Dokładamy wszelkich starań, aby proces leczenia opierał się na najnowszych, sprawdzonych osiągnięciach medycyny oraz aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych metod diagnostyczno - leczniczych.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu kształcąc kolejne pokolenia profesjonalnych kadr medycznych.

Zadania Szpitala

 1. Podstawowym celem działania Szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 2. Szpital zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

 4. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki lub komórki organizacyjne Szpitala,

  • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

  • pełnienie funkcji konsultacyjnych, opiniotwórczych i referencyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,

  • orzecznictwo i opiniowanie o stanie zdrowia,

  • realizacja zadań na potrzeby obronne państwa na podstawie obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie.

 5. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, innych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.

 6. Szpital zobowiązany jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia.