2015

L. P. NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1/15 Sąd Okręgowy Poznań Kontrola przyjęcia i postępowania na oddziałach psychiatrycznych osób bez zgód, stosowaniu przymusu. Kontrola dokumentacji 05.01.2015r.
2/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz dochodzenie epidemiologiczne w związku ze zgłoszoną interwencją.
Zalecenia zamieszczono w protokole nr E1-465/1/1-3/15 z dnia 19.01.2015r.
13.01.2015r.
3/15 WOW NFZ Sprzwdzenie prawidłowości realizacji umowy opieki zdrowotnej nr: 1500000055/03/1/0023/0/12/16 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie transplantologia kliniczna dziecięca- hospitalizacja, onkologia i hemtologia dziecięca- hospitalizacja w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2014r. 02.02.2015r.
4/15 WOW NFZ Kontrola ordynacji lekowej 17.02.2015r.
5/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola nad prowadzeniem dochenia epidemiologicznego przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych mających na celu wygaszenie ogniska epidemiologicznego, kontrola procedur zapobiegającym zakażeniom o chorobom zakaźnym w związku z wystąpieniem ogniska epidemiologicznego. Kontrola doraźna 10.03.2015r.
6/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Dochodzenie epidemiologiczne: ocena sytuacji epidemiologicznej w związku ze zgłoszeniem zachorowania dziecka S. W.- salmonella Enteritidis (zatrucie pokarmowe) 13.03.2015r.
7/15 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poznań Kontrola doraźna: powikłania poprzeteczeniowego na oddziale IV 01.04.2015r.
8/15 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Kontrola przestarzegania przepisów przeciwpożarowych 09.04.2015r.
9/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym w związku ze zgłoszoną interwencją w dniu 02.04.2015r. Połaczona z dochodzneniem epidemiologicznym. Kontrola interwencyjna. Sporządzono protokół nr E1-465/1/1-25/15 w dniu 22.04.2015r. 09.04.2015r.
10/15 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1. Weryfikacja poproawności danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego powyżej 3500zł zakupionych w 2014r.
3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 18.02.2014r. DNW-090-12/7/14
10.04.2015r.
11/15 WOW NFZ Kontrola stanu faktycznego z warunkami złożonej oferty- dotyczy programu lekowego leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania listy (Sbit lub Ubir) 23.04.2015r.
12/15 WOW NFZ Kontrola stanu faktycznego z warunkami złożonej oferty dotyczącej programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego 12.06.2015r.
13/15 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Rekontrola po kontroli z dnia 01.04.2015r. I kontrola planowana oddziałó, BK, pracownii serologii 15.06.2015r.
14/15 Ministerstwo Zdrowia 1. Liczba łóżek, wskaźnik ich wykorzystania
2. Rejestr zakażeń w szpitalu3. Liczba zakażonych pielęgniarek/ położnych od 01.04.2014r. Do 30.04.2015r.
15.06.2015r.
15/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola systemu kontroli zakażeń szpitalnych, ocena dzialań zapobiegających rozprzestrezianiu się zakażeń i chorób zkażnych. Kontrola planowana 17.06.2015r.
16/15 Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek art.. 25 i 26 ustawy Dz. U Nr 169 poz. 1411 z późn. zm. - bank komórek krwiotwórczych 24-25.
06.2015r.
17/15 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Zbadanie sprawy na miesjcy w przedmiocie zweryfikowania stopnia przesrzegania praw pacjenta wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz odrębnych przepisów 25-26.
06.2015r.
18/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola elemntów systemu zapobiegania zakżeniom szpitalnym, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającym zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz dochodzeniem epidemiologicznym w związku ze zgłoszoną interwencją. Zalecenia pokontrolne nr E1-465/1/1-46/15 z dnia 02.07.2015r. 25.06.2015r.
30.06.2015r.
01.07.2015r.
19/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Rekontrola decyzji HP-465/3/1-32/14 02.07.2015r.
20/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena stanu sanitarno- higienicznego, postępowanie ze sprzętem, z odpadami medycznymi i nieczystościami 01.09.2015r.
21/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji w związku z prowadzonymi dochodzeniami epidemiologicznymi pacjentów hospitalizowanych w SKKJ, u których wyizolowano biologiczny czynnik chorobotwórczy Streptococcus pneumoniae za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. 03.09.2015r.
22/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Pobór wody w kierunku oznaczenia bakterii Kegionella- Hotel 17.09.2015r.
23/15 Wojewoda Wielkopolski Ocena prawidłowości całości postępowania personelu medycznego zastosowanego wobec Kacpra- noworodka, syna Pani Pauliny Sołtys, która zgłosiła się z dzieckiem do szpitala w dniu 08.03.2015r. 30.09.2015r.
24/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej z roku 2015 14.10.2015r.
25/15 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielonych świadczeń , sposób realizacvji przez Szpital zadań wynikających z art.. 35 ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem środkami publicznymi oraz gospodarki finnasowej: koszty napraw, konserwacji, przeglądów itp. aparatury i sprzętu medycznego Szpitala w 2014r. i I półroczu 2015r. oraz terminowość regulowania zobowiązań z tego tytułu.
14.10.2015r.-
06.11.2015r.
26/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola planowana kuchni szpitalnej 22.10.2015r.
27/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń protokołu nr HP-465/1/1-50/15 z dnia 01.09.2015r. 23.11.2015r.
28/15 WOW NFZ Postępowanie 15/119/2015/52.2.2006.TS zgodnie z zawiadomieniem dostarczonym w dniu 24.02.2015r. 24.11.2015r.
29/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrola planowana. Spisano protokół nr E1-465/1/1-70/15 z dnia 30.11.2015r., w którym wydano zalecenia pokontrolne. 25.11.2015r.
30/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola zwężenia ze zgłoszeniem awarii sprzętu chłodniczego służącego do przechowywania preparatów szczepieniennych połączona z kontrolą w zakresie szczepień ochronnych. 02.12.2015r.
31/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Pobór wody w kierunku Kegionella 03.12.2015r.
32/15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola tematyczna na oddziale zakaźnym, dializ i chirurgii. Kontrola sprawdzająca wykoannie zaleceń po kontroli kompleksowej z 25.09.2015r. 16.12.2015r.
33/15 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce wystepującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatur RTG 30.12.2015r.