Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Szpitala są:

  1. Dyrektor, który jest kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

  2. Rada Społeczna.

Kompetencje dyrektora Szpitala i Rady Społecznej określa Statut Szpitala.