> Idź do załączników

E-Dokumentacja

ZASADY WYDAWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dział odpowiedzialny:

Archiwum Szpitala tel. 61 8491368

e-mail archiwum@skp.ump.edu.pl

archiwistki: Agata Andrzejewska

Magda Wolniczak

lokalizacja w szpitalu – piwnica budynek A

Dział Statystyki Medycznej

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM

60-572 Poznań ul. Szpitalna 27/33

Tel. 61 8491 299

e-mail: statystyka@skp.ump.edu.pl

Kierownik: Przemysław Zysnarski

lokalizacja w szpitalu – parter budynek B

 

Szpital dokłada starań, żeby całość dokumentacji medycznej pacjenta wytwarzana była w wersji elektronicznej. Użytkowanik Portalu Pacjenta (e-Rejestracja) o potwierdzonej tożsamości ma dostęp do dokumentacji medycznej w koncie pacjenta.

 1. Oryginały zarchiwizowanej dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w formie papierowej wydawane są wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wglądu lub potwierdzonej za zgodność kopii / wydruku dokumentacji medycznej.

 3. Pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopi / wydruku dokumentacji medycznej w żądanym zakresie i sposobie. Kolejne kopie / wydruki dokumentacji medycznej w żądanym zakresie są płatne według obowiązującego cennika.

 4. Pacjent oraz jego przedstawiciel ustawowy ma prawo upoważnić wybrane przez siebie osoby do wglądu lub otrzymania kopii / wydruku dokumentacji medycznej, powinien to jednak wykonać 

  • w trakcie leczenia w szpitalu przy pracowniku szpitala; zapis tego upoważnienia musi znajdować się w dokumentacji medycznej pacjenta,

  • w terminie po zakończeniu leczenia ale upoważnienie to wymaga obecności pracownika szpitala, najczęściej jest to pracownik Działu Statystyki Medycznej,
  • upoważnienie notarialne.

 5. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

 6. Dokumentacja może zostać udostępniona również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.

 7. Szpital przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; obecnie jest to 20 lat.

 8. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (link) może wypełnić osoba uprawniona do otrzymania dokumentacji medycznej pacjenta

  • pacjent pełnoletni

  • rodzic pacjenta do 18 r. ż./ rodzice zastępczy i adopcyjni na podstawie postanowienia sądowego

  • opiekun prawny pacjenta

  • osoba upoważniona przez pacjenta pełnoletniego w dokumentacji medycznej

  • osoba upoważniona notarialnie.

 9. Załączony poniżej druk UPOWAŻNIENIE pdf służy wyłącznie do upoważnienia osoby do odbioru przygotowanej wcześniej dokumentacji medycznej (nie można na podstawie tego druku wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej).

 10. Kolejna kopia dokumentacji medycznej wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej odpłatnie. Odpłatność jest regulowana w Ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta . Cena udostępnienia jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej to 12,31 zł brutto. Koszt wykonania kopii lub wydruku jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,43 zł brutto. Koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na płycie CD wynosi 2,46 zł brutto (za 1 płytę CD). Powyższe koszty mogą zmieniać się co kwartał.

 11. Osoba wypełniająca i wysyłająca wniosek zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania kopii / wydruku dokumentacji medycznej.

 12. Szpital udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.

 13. O przygotowanych kopiach / wydrukach dokumentacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową na wskazany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie (telefon lub sms).

 14. Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się

  • osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości w Dziale Statystyki Medycznej w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00

   • za kolejną kopie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie należy przygotować pieniądze na opłatę za dokumentację – brak możliwości płatności kartą, przelewem, w szpitalu nie ma również bankomatu

   • lokalizacja Działu Statystyki Medycznej w szpitalu parter budynku B na wprost wejścia

   • informacje o wjeździe i parkowaniu na terenie szpitala oraz o komunikacji miejskiej w części ABC PACJENTA – WARTO WIEDZIEĆ 

   • jeżeli dokumentację medyczną odbiera inna osobo niż pacjent/ rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona w dokumentacji medycznej szpitala musi przedstawić UPOWAŻNIENIE (druk pdf do wydruku znajduje się w załączeniu)

  • pocztą jako przesyłka lub paczka za pobraniem.  Koszt przesyłki uzależniony jest od cennika Poczty Polskiej

   • wysyłamy pocztą dokumentacje medyczną, o którą wnioskuje pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy jeśli wszystkie dane w przesłanym WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ są zgodne z danymi, które posiada szpital (dane teleadresowe, PESEL i nr dokumentu tożsamości rodzica/ przedstawiciela ustawowego) lub osoba wnioskująca o dokumentacje medyczną jest upoważniona przez pacjenta dorosłego w dokumentacji medycznej, którą posiada szpital lub posiada upoważnienie notarialne.

 15. Uprzejmie prosimy o przemyślane decyzję o wykonaniu przez szpital kopii dokumentacji medycznej pacjenta (również pod względem finansowym). W przypadku niezgłoszenia się po odbiór osobisty dokumentacji medycznej w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji o jej przygotowaniu, dokumentacja medyczna zostanie wysłana pocztą (za pobraniem – opłata za kopie + za przesyłkę pocztową) na adres podany we wniosku.

 16. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Szpital przekazuje dane o zdarzeniach medycznych oraz wytworzonej dokumentacji elektronicznej na Platformę P1 w celu udostępnienia poprzez INTERNETOWE KONTO PACJENTA.

 

 

ZAŁĄCZNIKI