2014

L. P. NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej z 2013 r. 24.01.2014r.
2/14 Agencja Rezerw Materiałowych Kontrola realizacji umowy BRMpl-6/11 z dnia 15.06.2011r. 28.01.2014r.
3/14 WOW NFZ Kontrola realizacji umowy 150000055/03/1/0023/0/12/16 04-04.02.
2014r.
4/14 WOW NFZ Sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami zawartymi w ofercie nr 15-14-00075 [0315]-0001/00 postępowanie program lekowy- leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomosteinemii 04.02.2014r.
5/14 Sąd Okręgowy Poznań Kontrola przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym oraz sposobu jej dokumentacji 07.03.2014r.
6/14 Państwowa Agencja Atomistyki Stan ochrony radiologicznej 11.03.2014r.
7/14 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Kontrola doraźna- pobranie leku receptowanego do badań kontrolnych 13.03.2014r.
8/14 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Zabezpieczenie przeterminowanych produktów leczniczych do utylizacji (Apteka Szpitalna) 19.03.2014r.
9/14 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Kwalifikacje lakarzy zatrudnionych na umowy w szpitalu.
Przestrzeganie zasad aktywów finansowych, oddanie w najem dzierżaw, użytkowania oraz przyjętych darowizn od 01.01.2012r.
25.04.2014r.
10/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym połączona z dochodzeniem epidemiologicznym w związku ze zgłoszoną interwencją. Kontrola doraźna. Zalecenia zawarto e protokole kontroli nr E1-465/1/1-22/14 z dnia 09.05.2014r. 08.05.2014r.
11/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola szczepień p/ tężcowi- Izba Przyjęć Pediatrii 15.05.2014r.
12/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola planowana 21.05.2014r.
13/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola kompleksowa. Ocena stanu sanitarno- technicznego postępowanie ze spzrętem i odpadami. 26.05.2014r.
15/14 WOW NFZ Leczenie szpitalne: chemioterapia nr umowy 150000055/03/3/0018/0/12/14 w zakresie chemioterapia- hospitalizacja z zakresem skojarzonym oraz substancje w chemioterapii- hospitalizacja z zakresem skojarzonym. 23.06.2014r.
16/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca zalecenia zawarte w protokole Nr 465/1/1-304/13 z dnia 25.04.2013r. 26.06.2014r.
17/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola szczepień w oddziałalch szpitalnych 02.07.2014r.
18/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Kontrola planowana. Brak zaleceń. 30.07.2014r.
19/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń po kontroli kompleksowej. 06.08.2014 r.
20/14 WOW NFZ Kontrola preskrypcji leków w irracjonalnych ilościach w podmiocie kontrolowanym okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawdzenie zgodności z przepisami prawnymi zapisów w dokumentacji medycznej w tym zakresie. 08.09.2014 r.
21/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji i zaleceń pokontrolnych (decyzja z 28.05.2013 r.) 15.09.2014 r.
22/14 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym- skargi i wnioski 2013 r.
Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi- zakupy sprzętu i aparatury medycznej o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł.
17.10.2014r. -
12.11.2014 r.
23/14 WOW NFZ Sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami zawartymi w ofercie dot. programu leczenia "niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek" 21.10.2014r.
24/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z 07.07.2014 r. dotyczącej Oddziału Zakaźnego pkt. 12b 22.10.2014r.
25/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrola planowana. Zalecenia zawarto w protokole nr E1-465/1/1-74/14 z dnia 30.10.2014 r. 29.10.2014 r.
26/14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola szczepień p/ WZW"B" u pracowników służby zdrowia 21.11.2014 r.
27/14 Komenda Miejska Państwowej Starży Pożarnej w Poznaniu Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 24.11.2014 r.
28/14 Krajowe Centrum ds. AIDS Realizacja umowy 33/W/2012 z dnia 19.03.2012 r.- realizacja programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt. Leczenie osób żytjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012- 2016 08.12.2014 r.
29/14 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowego Inspektorat Pracy w Poznaniu
Relacje między pracownikami na przykładzie pracowników Pracowni Mikrobiologii 18.12.2014