> Idź do załączników

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

  • uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
  • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu,
  • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i przesłać do Inspektora Ochrony Danych lub Biura Dyrekcji Szpitala.