Struktura własnościowa i majątek Szpitala

 1. Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:
  1. fundusz założycielski,
  2. fundusz zakładu.
 2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 4. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:
  1. Zysk netto.
  2. Kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
  3. Kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr. 112 Poz. 654 z późn. zm.).
 5. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:
  1. Stratę netto.
  2. Kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
 6. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne używanie nieruchomościami - majątkiem stanowiącym własność Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz majątkiem ruchomym - własnym.

Informacje na temat wartości składników aktywów trwałych i funduszy Szpitala: link