2019

 Lp.  NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 17.05.2017 nr HK-423/02-5-10/17 16.01.2019
2      Ministerstwo Zdrowia Planowa kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIS 09.02.00-00-0116/17 17.01.2019-
18.01.2019
3      WOW NFZ Wizytacja poradni w ramach programów lekowych 28.01.2019
4      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/04/5-3/13 z 28.05.2013 7.02.2019
5      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu  Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwolenia na stosowanie Aparatu rtg w celu medycznym. Ocena zgodności wymagań związanego z wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i  udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki.  11.02.2019
6      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola spr. wykonanie nakazu decyzji HK1-423/02/5-10/17 z dn. 17.11.19 14.02.2019
7      Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce Kontrola przyjęć bez zgody i stosowania przymusu bezpośredniego 18.02.2019
8      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola planowana w zakresie produkowany i wprowadzonych do obrotu środków spożywczych 21.02.2019
9      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać sprzęt, personel, a także postępowanie z odpadami medycznymi i nieczystościami 14.03.2019
10      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie BHP, czynników biologicznych i rakotwórczych 18.03.2019
11      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obejmujących: wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, dokonywanie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,  przeprowadzenie szczepień ochronnych oraz  dokumentację tych działań zgodnie z wymaganiami prawnymi, obowiązującymi standardami i wytycznymi. Kontrola planowana związana ze sprawowanym bieżącym  i zapobiegawczym nadzorem epidemiologicznym. 20.03.2019
12      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Dokumentacje zakażenia składników krwi w Banku Krwi, Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Kliniczne,j w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej i Oddziale Chirurgii.  Kontrola Pracowni Serologii.  8.05.2019
13      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena realizacji działań zapobiegających  szerzeniu się  zakażeń i chorób zakaźnych obejmujące dokonywanie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z ww. powodów oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznym czynników chorobotwórczych oraz postępowanie w środowisku osób zakażonych lub chorych zakaźnie, nosicieli biologicznych czynników chorobtwórczych  27.05.2019
14      Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Uniwersytet Medyczny
 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych- kwalifikacje pracowników CS
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi. Wykorzystanie środków trwałych CS o wartości pow. 3500 zł wg stanu na 31.12.2018.
3.Gospodarka finansowa- realizacja przez Szpital zapisów ustawy z dn. 08.06.2017 o sposobie podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
- struktura kosztu CS.
4. Kontrola wykonania zaleceń kontrolnych z 27.02.2018 r.
DNW-090-5-12/17/18
26.06.2019-
19.07.2019
15      Konsulatatnt Wojewódzki ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego  Opieka pielęgniarska w oddziałach psychiatrycznych  2019-06-27
16      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Pobór próbek wody w kierunku Legionnelly  2019-06-28
17      Konsultant Wojewódzki z zakresu farmakologii klinicznej  Dostępność świadczeń zdrowotnych w dziedzinie farmakologii klinicznej oraz monitorowanie polekowych działań niepożądanych 2019-07-03
18      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obejmujących: wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz dokumentację tych działań zgodnie z wymogami prawnymi, obowiązyjącymi standardami i wytycznymi. Kontrola nieplanowana- podjęta z urzędu. 2019-08-02
19      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola doraźna 2019-08-23
20      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów zawartych w protokole kontroli nr HK-465/1/9-16/19 z dnia 10.05.2019 r. 2019-08-26
21      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji HP-465/3/1-55/19 z dnia 27.05.19r. Pkt 1 oraz zaleceń protokołu HP-465/1/-319/19 pkt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 2019-09-09
22      WSSE w Poznaniu Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG do celów medycznych 2019-09-04
23      Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Kontrola planowana apteki szpitalnej 2019-09-27
24      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HK1-423/02/5-5 (3)/19 z dnia 27 czerwca 2019 2019-10-08
25      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zleconych w sprawozdaniu nr K/26/2019 i D/4/2019 2019-10-21
26      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych ze szczególnym uwzglęgnieniem zakażeń wirusem grypy  
27      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu  Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu RTG do celów medycznych 28.10.2019-
06.11.2019
28      Archiwum Państwowe w Poznaniu Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi przekazywanymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w jednostce 29.10.2019-
30.10.2019
29      Delegatura NIK w Poznaniu  Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w Szpitalu  2019-11-28
30      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu  Ocena stanu ochrony radiologicznej zwiazanej z wydaniem zezwolenia na stosowanie aparaty rtg do celów medycznych 2019-12-09
31 Konsultant wojewódzki z zakresu reumatologii kontrola funkcjonowania reumatologii dziecięcej  2019-12-10