> Idź do załączników

Prawa Pacjenta

SKARGI I WNIOSKI

Przed wystąpieniem do dyrekcji szpitala prosimy o zgłoszenie uwag:

Dyrektorowi Szpitala, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, telefon: 61 8491526, 61 8472960, e-mail dyrekcja@skp.ump.edu.pl, dni i godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 do 12.00     

​RZECZNIK PRAW PACJENTA

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

telefon: 22 532 82 50

fax: 22 532 82 30

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia 0 800 190 590 (pn. - pt. w godz. 8:00 - 20:00)

strona: https://www.gov.pl/web/rpp/

www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta

twitter.com/RzeczPacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Pani Dominika Opała

tel: 660509982, e-mail: d.opala@rpp.gov.pl

 

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00 

e-mail: rpd@brpd.gov.pl  

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

strona www.brpd.gov.pl

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Dział Skarg, Wniosków i Informacji 

Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej.
ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań

Telefon 61 850 60 75, 61 658 04 07, 61 658 04 51.
bezpłatna infolinia 0 800 800 805 

strona www.nfz-poznan.pl

ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW

Informujemy, że mają Państwo, jako pacjenci, przedstawiciele ustawowi oraz opiekunowie prawni możliwość zgłoszenia niepożądanego działania produktów leczniczych, które pojawiły się po zażyciu leku/ leków, do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.
W celu dokonania zgłoszenia należy wybrać jeden z poniższych wariantów:

  • wypełnić formularz, wydrukować, podpisać i wysłać na adres Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zapewnienie poufności danych wysyłanych drogą listowną można zachować wkładając zgłoszenie do osobnej zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie zamieścić w zewnętrznej kopercie z adresem odbiorcy;
  • wysłać zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309;
  • wysłać formularz poprzez platformę ePUAP;
  • wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony formularz na adres: ndl@urpl.gov.pl.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia wraz z instrukcją wypełniania.