2018

 L. P.  NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1      WOW NFZ Wizytacja związana z postępowaniem konkuroswym doytyczącym programu lekowego - Leczenie Choroby  Pompego 2018-01-08
2      Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Uniwersytet Medyczny
 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Realizacja przez Szpital w 2017 r. zapisów ustawy art. 3.2 z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 2018-01-16
3      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu  Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce  występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych na bloku operacyjnym chirurgicznym 2018-01-31
4      Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce Kontrola legalności przyjęcia i przebywania w szpitalu psychiatrycznym osób z zaburzeniami psychicznymi  2018-02-02
5      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - Oddział Higieny Radiacyjnej Ocena działań podjętych w placówce zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy. Kontola doraźna 31-01-2018
6      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca w zakresie Higieny Pracy.
Wykonanie nakazów Decyzji  Nr HK.1-423 /02/5-10/17   z dnia 17.11.2017 pkt 17 a
02.02.2018
7      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w związku z wnioskiem Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medyczneho im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o przedłużenie terminu wykonania decyzji 2018-02-16
8      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczacą złego stanu sanitarnego w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej na Oddziale X Otolaryngologicznym 2018-03-02
9      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dotycząca złego stanu sanitarno - technicznego ram łóżek oraz nadmiernie wypełnionych pojemników z odpadami komunalnymi na salach chorych 2018-03-19
10      Konsultatnt Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrii Zgodny z art. 10 pkt. 1-3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia 2018-03-28
11      WOW NFZ Program lekowy - sprawdzenie stanu faktycznego z danymi zawartymi w ofercie 2018-04-09
12      Izba Admininstracji Skarbowej w Poznaniu Celowość i zgodność z prawem gospod. środkami publicznymi oraz prawidłow. dokonywanymi zamowień publiczych w 2016 2018-02-06
13      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola Sprawdzająca w zakresie Higieny Pracy.
Wykonanie nakazów Decyzji Nr HK.1-423 /02/5-10/17   z dnia 17.11.2017     Pkt. 14 a; 14 b, 15 a, 19 a
25.04.2018
14      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń z protokołu 2018-04-25
15      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sanitarno higieniczna -  Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii, Oddział Hematologiczno - Onkologiczny 2018-04-30
16      Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Liczebność i kwalifikacje kadry medycznej udzielającej porad, warunki lokalowe i wyposażenie, organizacja przyjęć i dostępności poradni dla pacjentów w przyszpitalnej poradni diabetologii dziecięcej, spełanianie standardów poradnictwa dla dzieci w zakresie diabetologii 16.05.2018
17      Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Liczebności kwalifikacje kadry medycznej udzielającej porad, warunki lokalowe i wyposażenie, organizacja przyjęć i dostępność poradni dla pacjentów w przyszpitalnej poradni endokrynologicznej dla dzieci spełanianie standardów poradnictwa dla dzieci w zakresie endokrynologii 16.05.2018
18      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych -  kontrola planowa 2018-05-25
19      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych 2018-06-07
20      Konsulatatnt Wojewódzki ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego  Rekontrola zgodnie z art. 10 pkt. 1-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o konsultantach w ochronie zdrowia 2018-07-06
21      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej Ocena zgodności wymagań związanych z wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej 30.08.2018
22      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej Ocena stanu ochrony radiologicznej w związku w wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych Axiom Luminos dRF Max (Pracownia RTG) 26.09.2018
23      Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, statucie - dostepność i jakość świadczeń; ustalenie przez Szpital norm minimalengo zatrudnienia pielęgniarek; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; darowizny aparatury i sprzętu medycznego otrzymanego przez Szpitala w latach 2016-2017; gospoodarka finansowa 28-09-2018
24      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dot. szczepień ochronnych protokół kontroli 02-10-2018
25      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-K24/04/5-1/08  zd nia 10.06.2008 HK1-423/04/5-31 13 z dnia 28.05.2013 i HK1 423/05/10/17 z dnia 17.11.2017 23-10-2018
26      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji HK1-423/04/5-1/08 z dnia 10.06.2008 oraz HK1-423/04/5-3/13 z dnia 28.05.2013 dot. Oddziałów  B, C, D w Kl. Psychiatrii, I/1 Chirurgicznego, Neurochirurgicznego, Oddziału Otolaryngologicznego oraz Bloku Operacyjnego na III i IV piętrze 23-11-2018
27      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 06-4-2018 HK1-423/08/5-4(3)/18 12-12-2018