Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.skp.ump.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skp.ump.edu.pl

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Pełna nazwa:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Adres e-mail:

szpital@skp.ump.edu.pl

Strona internetowa

https://www.skp.ump.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-25

Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-08-17

 

Status zgodności:

Strona internetowa jest w większości zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów,

brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,

teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,

brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,

wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,

odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,

nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

zmiana kontrastu,

na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę www.skp.ump.edu.pl do wytycznych w/w Ustawy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej szpital@skp.ump.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

 

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynek A - Budynek Główny Pediatrii posiada udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu przy wejściu do Izby Przyjęć Pediatrii oraz przy wejściu na Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny;
  • drzwi przy wejściu głównym Budynku A otwierają się automatycznie;
  • informacji, którą  można uzyskać w portierni (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik ochrony, który w razie problemów wskaże drogę, np. do oddziału/ pracowni diagnostycznej,
  • wind, które znajdują się na końcu holu Budynku A. Windy przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością, tj.: posiadają sygnalizację optyczną i umożliwiają łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań są umieszczone w zasięgu ręki osoby
    z niepełnosprawnością ruchową;
  • łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze w holu głównym obok szatni,
  • łazienek z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością w obrębie oddziałów szpitalnych,
  • podjazdu dla wózków w ciągu komunikacyjnym łączącym Budynek A i Budynek B,
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.
 1. Budynek A - Pawilon onkologiczny dysponuje udogodnieniami w zakresie:

  • wejścia do budynku dostępnego z poziomu terenu,
  • wszystkie progi w wejściach zewnętrznych są nie większe niże 2 cm,
  • brak progów w komunikacji wewnętrznej i w wejściach do gabinetów, łazienek i sal chorych,
  • pochylenia wewnętrznego uniemożliwiającego pokonywanie różnicy poziomów,
  • toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i poruszających się na wózkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wind znajdujących się w budynku głównym i wewnątrz nowej części budynku onkologicznego. Windy w budynku onkologicznym przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością, tj.: posiadają sygnalizację optyczną, przyciski z oznaczeniem alfabetem Braille`a i umożliwiają łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym dzięki komunikatom dźwiękowym. Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań są umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  • wyposażenia sali seminaryjno- szkoleniowej w pętle indukcyjną wzmacniającą sygnał audio dla osób niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych.
 2. Budynek B - Pawilon Pulmonologiczny posiada udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu znajdującym się przy głównym wejściu do Budynku B (wejście naprzeciwko Izby Przyjęć Pediatrii);
  • wind, które znajdują się w budynku obok sekretariatu Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej. Windy przystosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj.: posiadają sygnalizację optyczną i umożliwiają łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań są umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową;
  • podjazdu dla wózków w ciągu komunikacyjnym łączącym Budynek A i Budynek B.
 3. Budynek C - Psychiatria posiada udogodnienia w zakresie:

  • wejścia do Izby Przyjęć Psychiatrii, które jest dostępne z poziomu terenu;
  • łazienki w Izbie Przyjęć Psychiatrii, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobą z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,
  • windy znajdującej się przy wejściu głównym.
 4. Budynek D - Poradnie Przyszpitalne, w tym Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży posiadają udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu przy wejściu do budynku;
  • drzwi wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie;
  • łazienki dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrznych i wewnętrznych) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.
 5. Budynek E - Poradnie Przyszpitalne z administracją posiadają udogodnienia w zakresie:

  • wejścia do Poradni Specjalistycznych, które jest dostępne z poziomu terenu;
  • łazienki dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrznych i wewnętrznych) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.
 6. Informacje Ogólne

  • W celu ułatwienia kontaktu osoby z niepełnosprawnością z Dyrekcją Szpitala, wszystkie pomieszczenia Dyrekcji Szpitala znajdują się na parterze w Budynku A. Spotkania z Dyrekcją Szpitala można uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 61 8491257 lub e-mailowo pod adresem: szpital@skp.ump.edu.pl.
  • Teren wokół budynków Szpitala jest płaski, utwardzony nawierzchnią pozbrukową dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością mogą się po nim poruszać swobodnie. Przed wjazdem na teren Szpitala  (ul. Szpitalna) znajduje się parking z 3 wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. 
  • Wszyscy pacjenci/ osoby wjeżdżające na teren szpitala, które posiadają aktualną legitymację (po okazaniu i pozostawieniu pracownikom portierni przy wjeździe) są zwolnieni z opłat za parking na terenie Szpitala.
  • Strona internetowa: www.skp.ump.edu.pl szpitala jest dostosowana dla osób z wadami wzroku.
  • Studenci z niepełnosprawnością Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, aby dotrzeć do sali wykładowej im. Chrościejowskich mają do dyspozycji windy znajdujące się na końcu holu parteru budynku A.