Nasi partnerzy

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Ich doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od dwudziestu pięciu lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom.

Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany w oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji.

Dzięki Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu stale modernizowane są oddziały stacjonarne onkologiczne, oddział dziennego pobytu wraz z wysokospecjalistyczną poradnią onkologiczną i hostelem, organizowane są wyjazdy dla naszych pacjentów w kraju i do państw europejskich, spotkania z fizjoterapeutą, psychologiem i dietetykiem.

Fundacja od lat pomaga także Szpitalowi udzielając wsparcia finansowego między innymi przy zakupie nowoczesnego rezonansu magnetycznego oraz aparatu do znieczuleń, wyposażenia Zakładu Radiologii, sprzętu do Zakładu Histopatologii oraz bloku operacyjnego laryngologii.

Dzięki Fundacji możliwe było sfinansowanie leczenia za granicą, w tym fotoferezy, immunoterapii, protonoterapii oraz innych kosztownych zabiegów i operacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu od początku swego istnienia wspiera Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy zakupie badań i leków nierefundowanych przez NFZ.

Chęć niesienia pomocy i wsparcia pacjentom onkologicznym skłoniła Fundacje do pozyskania środków z Funduszy Europejskich. W związku z tym Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt nr RPWP.07.02.02-30-0049/17
pt.: "Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu woj. Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z usług medycznych.
W efekcie staramy się podnieść poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie profilaktyki i wykrywania wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży, poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową, wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników, zwiększenie świadomości rodziców/ opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski.

Wartość projektu wynosi 6 222 370,74 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to 5 289 015,12 PLN.


Nasz Szpital pozyskał PARTNERA SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM W POZNANIU tj. VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. 
 
W związku w powyższym z radością informujemy, że w dniu 11.08.2017 nasz Partner udostępnił na rzecz Szpitala samochód Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2,0 TDI 75 kW.
Pojazd ten służy do transportu sanitarnego pacjentów naszego Szpitala oraz do realizacji programów zdrowotnych, naukowych, zadań dydaktycznych i badawczych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną.
 
Wkrótce przedstawimy dokumentację fotograficzną z wydarzeń i działań związanych z wykorzystaniem w/w pojazdu.

Strona internetowa VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.: www.volkswagen-poznan.pl