2013

L. P. NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola peocedur w zwiążku ze zgłoszeniem podejrzenia OPV. Kontrola doraźna 01.02.2013 r.
2/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola szczepień p/WZW"B" w Przychodni Lekarza Zakładowego 25.02.2013 r.
3/13 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena stanu ochrony radiologicznej związana ze sosowaniem promieniowania jonizującego do celów medycznych. 27.02.2013 r.
28.02.2013 r.
4/13 WOW NFZ Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr umowy 150000055/04/1/0011/0/106/08 rok 2007, 2008 29.03.2013 r,
16.04.2013 r.
03.04.2013 r.
16.04.2013 r.
10.05.2013 r.
5/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola systemu kontroli zakażeń szpitalnych- kontrola planowana 08.04.2013 r.
6/13 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1. Realizacja zadań okreslonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie, dostępnośc i jakość udzielanych świadczeń
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami finansowymi
3. Gospodarka finansowa.
4. Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 20.06.2012 r. DNW-090-7-3/12
09.04.2013 r.-
10.05.2013 r.
7/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń, postępowanie ze sprzętem, postępowanie z wytwarzanymi odpadami.
Kontrola kompleksowa
12.04.2013 r.
23.04.2013 r.
8/13 WOW NFZ Porównanie danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. Dotyczy programu lekowego: Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej 29.04.2013 r.
9/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym ze szczególnym uwzględnieniem procedury zgłaszalności połączona z dochodzeniem epidemiologicznym w związku ze zgłoszeniem zachorowań na choroby zakaźne. Zalecenia: Przeprowadzić szkolenie w zakresie- postęp w Izbie Przyjęć 03.06.2013 r.
10/13 Agencja Rezerw Materiałowych Kontrola rezerw strategicznych 12.06.2013
11/13 WOW NFZ Porównanie informacji zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. Postępowanie dotyczy rokowań w zakresie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym 03.07.2013
12/13 WOW NFZ Porównanie informacji zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. Postępowanie dotyczy programu lekowego. Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie. 12.07.2013
13/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej 19.07.2013 r.
14/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami i ich wykonawstwem oraz wyposażenia i stanu sanitarno- higienicznego punktów szczepień oddziałów szpitalnych. 26.07.2013 r.
15/13 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska   31.07.2013 r.
16/13 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena stanu ochrony radiologicznej związanej z wydaniem zezwolenia na stosowanie aparatu rtg densytometrycznego. Sporządzono protokół kontroli DN-HR 9012.1.191.2013 27.08.2013 r.
17/13 WOW NFZ Realizacja umów 150000055/03/2/0009/0/12/12 oraz 150000055/03/5/0025/0/12/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i terapeutyczne programy zdrowotne/ lekowe, okres od 01.01.2012- 31.08.2013 24.09.2013 r.
18/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami i ich wykonawstwem oraz wyposażenia i stanu sanitarno- higienicznego punktów szczepień Izby Przyjęć Pediatrii 24.09.2013 r.
19/13 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1. Weryfikacja kwalifikacji wymaganych od pracownika na stanowisku pielęgniarki i położnej w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorstwami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników … (Dz. U. z 2011 roku, Nr 151, poz. 896)
2. Zakupy aparatury i srzętu medycznego dokonane w II półroczu 2012 roku.
03.10.2013 r.-
25.10.2013 r.
20/13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Poznaniu
zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem 03.10.2013 r.
21/13 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola pracowni Banku Krwi i dokumentacji dotyczącej toczeń krwi w szpitalu. 16.10.2013 r.
22/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym połączona z dochodzeniem epidemiologicznym w związku ze zgłoszeniem czynnika chorobotwórczego. Kontrola doraźna. Zalecenia zawarto w treści protokołu. 31.10.2013 R.
23/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym, połączona z bazą elementów kontroli zakażeń szpitalnych+ dohodzenie epidemiologiczne.
Zalecenia zawarto w treści protokołu.
26.11.2013 r.
24/13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola tematyczna: sanitarno- higieniczna oddziałów dziecięcych. 09.12.2013 r.