Zapisy Oddziały

Zasady zapisów na planowe hospitalizacje do oddziałów dziecięcych szpitala

 • Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala

 • Dzieci wymagające po raz pierwszy planowego leczenia w danym Oddziale muszą być najpierw umieszczone na liście pacjentów oczekujących z wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala ( patrz procedura poniżej )

 • Dzieci wymagające kolejnego planowego leczenia w tym samym Oddziale zgłaszają się do izby przyjęć szpitala we wcześniej wyznaczonym przez lekarza oddziałowego terminie lub kontaktują się z lekarzem lub Ordynatorem Oddziału

 • Procedura postępowania przy przyjęciach planowych pierwszorazowych

  1. Dziecko musi posiadać SKIEROWANIA DO SZPITALA od lekarza rodzinnego, specjalisty lub innego lekarza

  2. W części REJESTRACJA ODDZIAŁY należy wybrać oddział, na którym dziecko ma być leczone

  3. Poprzez link do strony NFZ można sprawdzić aktualny czas oczekiwania na hospitalizację na wybranym oddziale (szpital co tydzień przekazuje dane NFZ) https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

  4. Należy zapoznać się z wymaganiami przyjęcia do oddziału w zakresie badań dodatkowych  i opisu przebiegu choroby, które znajdują się na FORMULARZU REJESTRACJI po wybraniu oddziału

  5. Należy dokładnie wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY, który zostanie automatycznie przesłany do osoby odpowiedzialnej za przebieg rejestracji ( Formularz można również wydrukować i przesłać pocztą razem z oryginałem skierowania na adres umieszczony na Formularzu )

  6. FORMULARZ REJESTRACYJNY wypełnia osoba pełnoletnia - rodzic/opiekun prawny dziecka

  7. Przesłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ( elektronicznie bez oryginału skierowania do szpitala) nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na listę oczekujących pacjentów

  8. ciągu 2 tygodni od przesłania FORMULARZA REJESTRACYJNEGO należy do sekretariatu oddziału (dane teleadresowe znajdują się przy Formularzu ) dostarczyć ORYGINAŁ druku skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza osobiście lub pocztą ( wymóg MZ )

  9. O wpisaniu na listę pacjentów oczekujących na leczenie na danym oddziale (wyznaczeniu terminu przyjęcia do oddziału) ostatecznie decyduje Zespół Oceny Przyjęć, który zbiera się co najmniej 1 x w miesiącu. Jeżeli nie ma innych wskazań medycznych to dziecko zapisywane jest w kolejności daty przesłania FORMULARZA i ORYGINAŁU Skierowania na najbliższy wolny termin.  

  10. Brak poprawnych danych w formularzu uniemożliwi:

   • wpisanie dziecka na listę pacjentów oczekujących
   • określenie prawidłową kwalifikację dziecka przez Zespół Oceny Przyjęć
   • kontakt z Państwem osoby odpowiedzialnej za proces zapisywania na listę oczekujących

UWAGA – Jeżeli pierwszorazową hospitalizację uzgadnia z oddziałem bezpośrednio LEKARZ wystawiający skierowanie do szpitala powyższa procedura nie musi być zachowana.

Zasady zapisów na planowe hospitalizacje do oddziałów psychiatrycznych szpitala

 • Pacjenci psychiatryczni dorośli i dzieci wymagający po raz pierwszy planowego leczenia w danym oddziale muszą być najpierw umieszczeni na liście pacjentów oczekujących z wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala

 • Przy zgłoszeniu chorego do szpitala należy zastosować wyżej wymienione punkty od 1 do 10

 • Pacjenci oddziału wymagający kolejnego planowego leczenia w tym samym oddziale zgłaszają się do Izby Przyjęć Szpitala we wcześniej wyznaczonym przez lekarza oddziałowego terminie albo kontaktują się z lekarzem lub ordynatorem oddziału

UWAGA – Jeżeli pierwszorazową hospitalizację uzgadnia z oddziałem bezpośrednio LEKARZ wystawiający skierowanie do szpitala powyższa procedura nie musi być zachowana.