2017

L.P. Nazwa jednostki Temat Kontroli Data
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 Oddział Higieny Radiacyjnej
Ocena stanu ochrony radiologicznej 11.01.2017
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu
Oddział Higieny Komunalnej
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji
 HK-423/04/5-3/13 z dnia 28.05.2013r.
Kontrola sprawdzająca zalecenia z kontroli z 2016 r.
 nr HK-465/1/11-64/16 z dnia 16.09.2016 r.
16.01.2017
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu
 Oddzial Higieny Pracy
Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji HP-465/3/1-36/15 18.01.2017
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola doraźna 20.01.2017
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena działań podjętych w placówce zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy.  Kontrola interwencyjna 07.02.2017
6. Krajowe Centrum ds. AIDS Kontrola realizaji programu leczenia ARV 09.02.2017
7. Sąd Okręgowy Poznań Grunwald-Jeżyce Kontrola przyjmowania osób które nie wyraziły zgody i zastosowano środki przymusu 13.02.2017
8. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji medycznej dotycząca dziecka  hospitalizowanego w oddziale intensywnej opieki medycznej w związku ze zgłoszeniem przez placówki POZ niepożądanego odczynu poszczepiennego. Kontrola doraźna 16.02.2017
9. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola interwencyjna. Kontrola elementów systemów zapobiegania zakażeniom szpitalnych, nadzór nad procedurami zapobiegajacymi zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym oraz dochodzenie epidemiologiczne w związku ze zgłoszeniem w dniu 27.02.2017 i interwencji. Kontrola doraźna  28.02.2017
10. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą popsutych drzwi wejściowych, złego stanu sanitarnego toalet ogólnodostępnych na parterze budynku, nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala 3.03.2017
11. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w związku ze zgłoszeniem dnia 23.03.2017r. niepożądanego odczynu poszczepiennego poważnego u dziecka  na podstawie dokumentacji medycznej oraz kontrola dokumentów regulujących postępowanie w przypadku rozpoznania NOP do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Kontrola doraźna. 24.03.2017
12. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 Oddział Higieny Radiologicznej 
Odbiór aparatu rtg angiograf ALLURA 31.03.2017 
13. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sanitarno-higieniczna oddziału zakaźnego, dializ chirugii. Kontrola sprawdzająca wykonania nakazów decyzji HK1-423/04/05-4/16 z dnia 27.09.2016r.  13.03.2017 
14. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegawczych szerzeniu się zdarzeń i chorób zakaźnych oraz systemu kontroli zdarzeń szpitalnych. Ocena wdrożenia realizacji zaleceń krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologi lekarskiej prof. dr hab.n.med W.  Hryniewicz dotyczącej postępowania przypadku identyfikacji i ZOZ szczepów bakteryjnych Enterobacteac wytwarzająca karbapenemazy  oraz wytyczaniu powołanego zespołu ds. ograniczenia rozprzestrzeniania klebsiella pneumonae wytwarzajacego karbapenemazy typu XDM na terenie Wielkopolski 26.04.2017
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola  Pracownii Serologii, Banku Krwi, dwóch oddziałów szpitalnych w związku z leczeniem krwią. Kontrola dokumentów pacjenta w związku ze zgłoszonym powikłaniem poprzetoczeniowym. 23.05.2017
16. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dochodzenie epidemiologiczne w związku z pozyskaną dnia 23.05.2017 informacją od PPIS w Szczecinie dotyczącą możliwości narażenia na zachorowanie na chorobę zakaźną WZW typu A osoby z personelu oddziału kardiochirurgii. Kontrola doraźna 24.05.2017
17. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola Planowa Bloku Żywienia 29.05.2017
18. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek  Wniosek w sprawie udzielenia Szpitalowi pozwolenia na funkcjonowanie banku tkanek i komórek -  ustawa z dnia 01.07.2015r. 09.06.2017
19. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegajacymi zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym oraz dochodzenie epidemiologiczne ze zgłoszeniem w dniu 09.06.2017 interwencji. Kontrola doraźna 19.06.2017
20. Krajowe Centrum ds. AIDS Wizytacja Apteki Szpitalnej 28.06.2017
21. WOW NFZ Realizacja przez Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w odniesieniu do sposobu wykonywania biopsji szpiku kostnego 30.06.2017
22. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji
nr UK-423/04/5-4/16 z dnia 27.09.2016
06.07.2017
23. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją 24.07.2017
24. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 Oddział Higieny Radiacyjnej
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty RTG do celów medycznych, przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromegnetyczne. Ocena zgodności wymagań związanych z wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgendiagnostyki 25.07.2017
25. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszoną skargą dot. oddziału otolaryngologii 04.08.2017
26. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dok. med. związanaej ze szczepianieniami ochronnymi, ich wykorzystaniem oraz wyposażenie i stan sanitarno-higieniczny punktu szczepień, kontrola procedur. Kontrola sprawozdawczości dotyczaca rocznego sprawozdania za szczepień ochronnych za rok 2016 i MZ-54 oraz kwartalnych sprawozdań ze szczepień ochronnych. Kontrola zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowa.  Izba przyjęć, lekarz zakładowy. 25.08.2017
27. Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostepność i jakość udzielanych świadczeń, skargi i wnioski za rok 2016, prowadzenie w 2016 r list oczekujących, profilaktyka zakażeń szpitalnych, działalność Rady Społecznej Szpitala w 2016r., prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w zakreśnie zakupów aparatury i sprzętu med. o warto ści do 3500 zł w 2016r., gospodarka finasowa w zakresie w/w zakupów, realizacja zaleceń z 01.07.2016r.  28.08.2017
28. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sanitarno-epidemiologiczna pomieszczeń oraz warunków higienicznych udzialanych świadczeń zdrowotnych, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami 08.09.2017
29. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dochodzenie epidemiologiczne na podstawie dokumentacji medycznej, dot. pacjentów Szpitala w związku ze zgłoszeniem podejrzenia zachorowania na błonnicę i odrę oraz kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrola doraźna 25.09.2017
30. Wojewódzki Inspektora Farmaceutyczny w Poznaniu Zakup leków podlegających ustawie o przeciwdzialaniu narkomanii w Aptece Szpitala 16.09.2017
31. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr E.465/2-5/17 z dnia 07.08.2017 oraz zaleceń pokontrolnych z protokołu nr E1-465/1/1-34/17 z dnia 20.06.2017.  Kontrola doraźna 27.10.2017
32. Ministerstow Zdrowia / Poltransplant Kontrola w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek w związku z  akredytacją ośrodka 09.11.2017
33. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 Oddział Higieny Radiacyjnej
Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości w protokole kontroli nr DN-HR.9012.296.2017 22.11.2017
34. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Oddział Epidemiologii
Kontrola dot. szczepień ochronnych 29.11.2017
35. Ministerstwo Zdrowia Wybrane aspekty realizacji umowy
nr BFI/SK/RC/85112/62/20/76/1141 z dn. 22.10.2017
04.12.2017
36. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 Oddział Higieny Komunalnej
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów z kontroli interwencyjnej na oddziale psychiatrii 13.12.2017
37. Urząd Wojewódzki / Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kontrola problemowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 22.12.2017
38. Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola doraźna w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 28.12.2017