2016

 
L.P. Nazwa jednostki Temat Kontroli Data
1/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń protokołu 
HP-465/1/1-501/15r. Z dnia 01.09.2015r. Pkt 1a, 6a
21.01.2016r.
2/16 Sąd Okręgowy Poznań Kontrola przyjęć pacjentów bez zgody i stosowanie środków bezpośredniego przymusu 15.02.2016
3/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola doraźna z powodu A1H1 (kontrola związana z wytycznymi PZH) 14.02.2016
4/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola warunków izolacji pacjentów hospitalizowanych z rozpoznanym zakażeniem grypą oraz infekcjami grypopochodnymi. Kontrola elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym  oraz oceny warunków sanotarno- higienicznych w szpitalu. Kontrola interwencyjna 26.02.2016 
5/16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "E- szpiotal rozwój systemu informatycznego, wdrażanie lektronicznej dokumentacji medycznej i e- usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu." 04.03.2016
6/16 WOW NFZ Kontrola podwykonawcy: w ramach kontroli Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance- nr 15/26/2016/WKON/DRKS 18.03.2016
7/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz systemu kontroli zakażeń szpitalnych- kontrola planowana 22.03.2016
8/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola planowana- blok żywienia 30.03.2016
9/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sanitarno- higieniczna w oddziale chirurgicznym, oddziale zakaźno- neurologicznym, oddziale dializ 04.04.2016
10/16 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych- skargi i wnioski w 2015r.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem i źródłami publicznymi oraz gospodarka finansowa- zakupy aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 3500 zł
3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 16.06.2015r. DNW-090-5-7/15
08.04.2016
11/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HP-465/3/1-36/15 z dnia 06.10.2015r. Pkt. 1a, 2a- d, 3a. 20.04.2016
12/16 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu
Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w podmiotach leczniczych województwa wielkopolskiego 25.04.2016
13/16 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola do wydania zgody na świadczenia związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego.  02.05.2016
14/16 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Ocena stanu ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatu rtg do celów medycznych 30.06.2016
15/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola stanu sanitarnego Oddziału XII w związku z interwencją 08.08.2016
16/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Ocena stanu sanitarno- higienicznego, postępowanie z odpadami medycznymi, postępowanie ze sprzętem po wykorzystaniu 23.08.2016
17/16 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Kontrola doraźna- zgłoszenie odczynu poprzetoczeniowego, ciężki, natychmiastowy zagrażający życiu (Oddział Szpitalny XIV, Bank Krwi, Pracownia Imunnologii Transfuzjologicznej 12.09.2016
18/16 Archiwum Państwowe
w Poznaniu
Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasadzie archiwalnym i archiwum 28.09.2016r.
29.09.2016r.
19/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z protokołu HK-466/1/11/46/16 z dnia 16.09.2016r. 11.10.2016r.
20/16 Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Fredry 10
1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych- realizacja zapisów art.. 11 oraz art. 12 ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi
-darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego otrzymane przez Szpital w latach 2014- 2015
-rozchody majątku trwałego Szpitala w latach 2014- 2015
3. Gospodarka finansowa
-koszty korzystania z usług medycznych i niemedycznych zleconych podmiotom zewnętrznym przez szpital w latach 2014-2015
10.10.2016-
10.11.2016r.
21/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno- higienicznym punktu szczepień. Kontrola sprawozdawczości dotycząca rocznego sprawozdawania ze szczepień  ochronnych za 2015r. MZ-54 oraz kwartalnych sprawozdań ze szczepień ochronnych.  Kontrola zgłaszalności NOP. Kontrola planowana. Poradnia Lekarza Zakładowego. 28.10.2016r.
22/16 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Wizyta związana z zakupem leków 25.11.2016 r.
23/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno- higienicznym punktu szczepień. Kontrola sprawozdawczości dotycząca rocznego sprawozdawania ze szczepień  ochronnych za 2015r. MZ-54 oraz kwartalnych sprawozdań ze szczepień ochronnych.  Kontrola zgłaszalności NOP. Kontrola planowana. Izba Przyjęć. 28.11.2016r.
24/16 Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa
Realizacja kształcenia i doszkolenia zawodowego pielęgniarek wynikającego z programów kształcenia za okres od 01.01.2016 do 07.12.2016 07.12.2016
25/16 Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
Realizacja kształcenia i doszkolenia zawodowego pielęgniarek
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego wynikającego z programów kształcenia za okres od 01.01.2016 do 07.12.2016
07.12.2016r.
26/16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Poznaniu Kontrola procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym, dokumentacji medycznej oraz elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Kontrola planowana. 16.12.2016r.