Praca

 

PRACA

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu zatrudni:

 

I. Lekarzy specjalistów:

 1. Kardiologa dziecięcego z doświadczeniem pracy w pediatrycznym oddziale kardiochirurgicznym lub otwartego na zdobycie takiego doświadczenia.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 2. Anestezjologa z doświadczeniem pracy w oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej, w pooperacyjnych oddziałach kardiochirurgicznych lub otwartego na zdobycie doświadczenia pracy na oddziale pooperacyjnym kardiochirurgii dziecięcej.
  Więcej informacji pod nr tel. 61 8491 277, mail: sekretkardioch@skp.ump.edu.pl
 3. Pediatrę, będącego w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej lub zainteresowanego podjęciem takiej specjalizacji.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 4. Lekarzy pediatrów zainteresowanych podjęciem pracy w oddziałach onkologiczno - hematologicznych, endokrynologicznym, diabetologicznym.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 5. Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji minimum po drugim   roku szkolenia w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436 lub Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej – sekretariat 61 8491 597

 

II. Pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych/ratowników medycznych:

Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnych i zaangażowanych zespołach, w oddziałach pediatrycznych, psychiatrycznych i pracowniach.
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie równoważnym, zmianowym.
Zapraszamy również osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką
pod nr. tel.: 61 8491 274, e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

III. Diagnostę laboratoryjnego

Do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Centralnym Laboratorium szpitala. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Centralnego Laboratorium tel. 61 8491 245 lub osobisty.

 

IV. Magazyniera

Do pracy w magazynach podległych Działowi Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu pod nr. tel.: 61 8491 429
aplikacje należy kierować na adres kadry@skp.ump.edu.pl lub osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych

 

V. Technika farmaceutycznego

Do pracy w aptece szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Apteki Szpitalnej
pod nr. tel.: 61 8491 445.

 

VI. Kucharza/pomoc kuchenną

Do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Kuchni szpitalnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Żywienia: tel. 61 8491 525 lub osobisty.

 

VII. Salowe/salowych

Zatrudnimy salowe/salowych do pracy w oddziałach szpitalnych. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportowo-Porządkowego pod nr. tel.: 61 8491 637 lub osobisty.

 

VIII. Elektryka zmianowego

Zatrudnimy elektryka zmianowego z uprawnieniami SEP min. do 1 kV. Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź niepełnym wymiarze.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji pod nr. tel.: 61 8491 521; Działem Spraw Pracowniczych – 61 8491 247 lub osobisty.

 

IX. Inżyniera medycznego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji pod nr. tel.: 61 8491 521; Działem Spraw Pracowniczych – 61 8491 212 lub osobisty.

 

XI. Dietetyczki/dietetyków w oddziałach szpitalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką
pod nr. tel.: 61 8491 274, e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

XII. Pracownika do Działu Audytu

Oczekiwania:

 1. preferowane wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo, zdrowie publiczne lub pokrewne),
 2. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 3. bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office,
 4. wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, samodzielność, dociekliwość, uczciwość,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy w audycie, controlingu, finansach lub kontroli wewnętrznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Audytu pod nr. tel.: 61 8491 321 , aplikacje należy kierować na adres kadry@skp.ump.edu.pl

 

XIII. Księgowa/-wy

Od kandydatów oczekujemy:

 1. wykształcenia wyższego (kierunek ekonomia, finanse, rachunkowość) lub średniego ekonomicznego,
 2. bardzo dobrej znajomość narzędzi MS Office,
 3. znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych,
 4. mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 5. doświadczenia w pracy w księgowości,
 6. umiejętności analizowania danych i formułowania wniosków, samodzielności, dociekliwości, uczciwości,
 7. zaangażowania w wykonywaną pracę,

Główne zadania:

 1. weryfikacja, dekretowanie i księgowanie dokumentów, uzgadnianie sald i inne prace księgowe,
 2. obsługa systemu bankowego,

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Z-cą Głównego Księgowego
tel.: 61 8491 532, aplikacje należy kierować na adres kadry@skp.ump.edu.pl

 


Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowiska podane w ofercie prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV wyłącznie na adres kadry@skp.ump.edu.pl  lub złożenie osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych lub w Kancelarii Szpitala w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja” albo przesłanie tradycyjną pocztą.

Przed przesłaniem swojego CV prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, wydrukowanie klauzuli informacyjnej oraz klauzuli zgody, wypełnienie i podpisanie oraz załączenie do przesyłanej aplikacji.

 

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji pracownika

Administrator danych osobowych

 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 wpisany do: Krajowego Rejestru pod nr 0000001939, NIP 781-16-21-544, księga rejestrowa Wojewody Wielkopolskiego: 000000018582.

 

Osoba kontaktowa w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 lub mail: szpital@skp.ump.edu.pl  

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić skuteczne środki techniczne i organizacyjne do ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem oraz dostępem.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszego Szpitala można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, telefonicznie: w godzinach 8.00-15.00 pod nr tel.: 61 8491 200 lub mailowo iodo@skp.ump.edu.pl

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczególności art. 221  oraz Pani/Pana zgoda.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora Danych Osobowych:

usługi IT

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Po upływie powyższych terminów Administrator Danych Osobowych  nie zwraca dokumentów aplikacyjnych lecz usuwa - jeśli zostały przesłane w wersji elektronicznej poprzez usunięcie dokumentów z załączników pocztowych, w  przypadku dokumentów w formie papierowej poprzez zniszczenie  przy pomocy niszczarki.

Uprawnienia dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

W zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować nierozpatrzeniem Pani/Pana zgłoszenia w procesie rekrutacji.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA:

powyższa klauzula może mieć formę oświadczenia składanego w formie elektronicznej, dokumentu podpisanego przez kandydata i przesłanego wraz z CV lub klauzuli umieszczonej w CV.

 

 

KLAUZULA ZGODY W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKA

 

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33
pisany do: Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001939, NIP 781-16-21-544, księga rejestrowa Wojewody Wielkopolskiego 000000018582.

 

(    )  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko [……………………………] 

 

(    ) na potrzeby  przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyrażenie zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe).

 

*zaznaczyć właściwe

 

                                                                                  __________________________________

                                                                                                       /data i podpis/